71 99 49 94
tb@retb.dk

INFORMATION TIL KUNDER


Formålet med vores persondatabehandling
Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger, som vi behandler med formålet i, at administrerer dine ordrer og rengøring fra os.


Kategorien af personoplysninger som vi behandler


De data, vi anvender, omfatter:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt oplysninger til brug for afregning, herunder betalingsinformationer
  • Evt. kode til jeres tyverialarm, så vi kan komme ugeneret ind i jeres hjem
  • Evt. kode til jeres nøgleboks, så vi kan komme ind i jeres hjem


Retsgrundlaget for vores behandling
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som vi forfølger, er at yde og administrere dine køb af produkter og tjenesteydelser hos os.

Tidsrum for databehandlingen
Persondata om dig bibeholdes så længe du fortsat er aktiv og får rengøringsservice fra os. Herefter slettes dine perondata, med mindre der er en tvist eller verserende sag. I så fald slettes persondata ved afslutningen af tvisten. Derudover følger vi bogføringslovens regler for sletning af bogføringsdata.

Modtagere af personoplysninger og overførelse af persondata til tredjelande

Ordre- og tilbudsdata, der indeholder persondata om vores kunder, deles ikke med andre.
Vi bestræber os på, at give vores kunder den bedste service, samtidigt med at sikre beskyttelsen af vores kunders persondata.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt om hvilke data vi behandler om dig, og informationer om vores behandling af dine data, herunder hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har også ret til at kontakte os med henblik på begrænsning af behandlingen om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at få dine persondata sendt til dig eller en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

For at gøre brug af dine rettigheder eller ved spørgsmål om vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os ved at benytte kontaktoplysninger nederst på siden.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata. Hvis du ønsker at bruge din ret til at klage, kan du rette henvendelse direkte til os eller til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Vi kan kontaktes på:

Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS
Kratbjerg 203, 3480 Fredensborg
CVR-nummer 38311182
Web: https://www.retb.dk/
Mail: gdpr@retb.dk

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende hvor høj risikoen er for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination, ID-tyveri, lider økonomisk tab eller tab af omdømme eller datafortrolighed.

Dataansvar
Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • administrere dine ordrer og køb, og 
  • opfylde lovkrav, herunder bogføringsloven


Vi anvender denne type data om dig
De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata: Navn, e-mail, telefonnummer, kunde-ID, adresse (Tilføj andre persondata, I anvender)
  • Salgsordrer og informationer relateret til disse
  • Transaktionsdata, herunder betalingsoplysninger


Principper for vores behandling af dine personoplysninger
For at sikre vores kunders databeskyttelse, følger vi følgende principper for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi behandler kun persondata, som der er nødvendige for at opfylde dine aftaler med os eller en retlig forpligtelse.  Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem vi har brug for til opfyldelse af en aftale med os. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer at de persondata vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, og vi har vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 
Vi følger endvidere bogføringslovens til enhver tid gældende regler for at afgøre tidsrummet for behandlingen af persondata.

Modtagere af persondata og overførelse af persondata til tredjelande
Ordre- og tilbudsdata, der indeholder persondata om vores kunder, kan deles med underleverandører i tilbudsgivning og levering af kundens bestilte rengøring eller andre køb.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik. I så fald forpligtes databehandleren til at behandle dine personoplysninger efter instruks fra Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS, som dataansvarlig igennem indgåelse af en databehandleraftale.

Vi bestræber os på, at give vores kunder den bedste service, samtidig med at sikre beskyttelsen af vores kunders persondata. Vi anvender derfor IT-leverandører i tredjelande, og vi videregiver ikke dine persondata til tredjelande foruden at sikre de fornødne garantier for vores kunders databeskyttelse gennem standardbestemmelser om databeskyttelse eller bindende virksomhedsregler, jf. persondataforordningens artikel 46. Vi sikrer altid, at databehandlinger hos underleverandører sker i henhold til en databehandleraftale.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Det er indlejret i vores IT-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig til formålet med behandlingen af vores personoplysninger. Det sikres også, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke overskrider hvad der er nødvendigt for opfyldelse af formålet med den konkrete databehandling. For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata benytter vi løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Se oplysning om cookies


Dine rettigheder

Du har ret til at modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, herunder om formålet med behandlingen og hvem, der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysninger, og senest inden for en måned, eller ved indsamlingstidspunktet, hvis oplysningerne er indsamlet hos dig. 

Du har ret til at få indsigt i dine persondata: Du har ret til at henvende dig til os for at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til og oplysninger relateret til vores behandling af dine data. Du har endvidere ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Adgangen til at modtage kopier kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. For yderligere kopier kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet: Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling og anmode om begrænsning af behandling: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan ligeledes anmode om en begrænset behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse eller anmodning om begrænsning af behandling er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata, eller begrænse databehandlingen. 

Du har ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data, herunder til en anden tjenesteudbyder.

Du har ret til at klage til en kompetent myndighed: Du kan ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger og yderligere informationer om dine klagemuligheder på: www.datatilsynet.dk.

For at gøre brug af dine rettigheder kan du bruge kontaktoplysningerne øverst. Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik eller vores behandling af dine persondata, er du ligeledes velkommen til at kontakte os på ved at bruge kontaktoplysningerne her:


COOKIES PÅ Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS

Første gang du ankommer til denne hjemmeside, informerer vi om, at hjemmesiden bruger cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden. En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet. Cookies kan have forskellige ‘udløbsdatoer’. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internetbrowser, mens andre bliver gemt i flere år.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden og om du er logget ind. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer og salgsoptimere hjemmesiden.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies
Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

Præference- cookies
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Ex: Videoer indlejret på siden er bla. via YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set.

YouTube cookies er såkaldte Flash cookies.

Drifts- og optimeringscookies
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer.

Ex: Vi anvender Google Analytics for at analyse, hvor mange og hvordan vores brugere benytter vores hjemmeside. Cookien indsamler information om din brug (trafikdata herunder IP-adresse), som sendes til Google, og gemmes på Googles servere.

Denne type cookie anvender hovedparten af danske og internationale websites.

Marketing – målrettet annoncering
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål.

Ex: Vi anvender eksempelvis cookies fra Facebook og Google til at målrette salgsbudskaber når du besøger andre websteder end vores eget.

Afvisning/sletning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan ligeledes via din browser slette cookies.

Bruger www.retb.dk information om min IP-adresse?
Selvom du har valgt at afvise cookies, kan de fleste hjemmesider se dit besøg via din IP-adresse. IP-adressen er et nummer, som automatisk er forbundet med din computer, når du bruger internettet. Din IP-adresse efterlader kun ikke-personlige oplysninger, og vi bruger dem udelukkende til statistiske formål.

Brug af vores kontaktformularer (ring mig op, book et møde etc.)
Når du benytter vores website til at kommunikere med vores personale sendes informationen ukrypteret. Det samme gør vores svar til dig såfremt de foregår elektronisk.

I nogle tilfælde deler vi dine personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere – herunder eksterne eksperter – med det henblik at servicere dig bedst muligt.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget
Er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at skrive til os på:

Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup ApS
Kratbjerg 203, 3480 Fredensborg
CVR-nummer 38311182
Web: https://www.retb.dk/
Mail: gdpr@retb.dk

Eller besøg vores kontor.
Brug for hjælp?

Hvis du støder på problemer, er vi ikke længere end et telefonopkald væk. Telefon: 7199 4994